Follow

Benjamin Fulford: “Het Westen staat voor het moment van de waarheid nu de Khazariaanse Maffia zich overgeeft aan de Chinezen.”

14 december 2020 

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoer

laatste.brekendnieuws.nl/2020/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!