Follow

Benjamin Fulford: “De winterzonnewende luidt het begin van een nieuw tijdperk in. Tijd om ons kalendersysteem te herzien.”

21 december 2020

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de ge

laatste.brekendnieuws.nl/2020/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!