Follow

Benjamin Fulford: “Khazariaanse Maffia beweegt in de richting van overgave nu de 2e Amerikaanse Revolutie aan de gang is.”

11 januari 2021 

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de g

laatste.brekendnieuws.nl/2021/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!