Follow

Benjamin Fulford: “China lijdt nederlaag in luchtgevecht met Taiwan terwijl de V.S. strijdkrachten in de aanval gaan.”

1 februari 2021

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurteni

laatste.brekendnieuws.nl/2021/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!