Follow

Benjamin Fulford: “De Strijdkrachten en Inlichtingendiensten van de Wereld Beogen Afzetting van Westerse Regeringen.”

31 mei 2021  

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenisse

laatste.brekendnieuws.nl/2021/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!