Werk jij thuis om de verspreiding van SARS-CoV-2 tegen te gaan?

Cas boosted

Basically if we want to stop this COVID-19 outbreak we should all just #StayTheFuckHome

staythefuckhome.com/

"Uit een groot onderzoek van het Internationaal Energie Agentschap bleek vorig jaar dat SUV’s de op een na grootste oorzaak zijn van de wereldwijde emissiestijging in 2018. Een SUV veroorzaakt gemiddeld een kwart meer uitstoot dan een doorsnee gezinsauto. Naast vliegschaamte is het dus hoog tijd voor SUV-schaamte."

- decorrespondent.nl/10792/de-gr

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!