Follow

"Uit een groot onderzoek van het Internationaal Energie Agentschap bleek vorig jaar dat SUV’s de op een na grootste oorzaak zijn van de wereldwijde emissiestijging in 2018. Een SUV veroorzaakt gemiddeld een kwart meer uitstoot dan een doorsnee gezinsauto. Naast vliegschaamte is het dus hoog tijd voor SUV-schaamte."

- decorrespondent.nl/10792/de-gr

SUV's hebben wel meer nadelen. Zo zie je absoluut niet meer wat de auto ervoor doet. Vaak zijn de bestuurders niet in staat om in te schatten hoe breed ze zijn, etc...
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!