christiaan boosted

Primeur vanuit de Coalitie Eerlijk Digitaal Onderwijs: Bevrijd kinderen uit de digitale wurggreep!
Teken de petitie voor eerlijk digitaal onderwijssysteem gebaseerd op publieke waarden als privacy, soevereiniteit en autonomie op:

eerlijkdigitaalonderwijs.petit

#pubconf2022 #cedo2022

Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! ~ Klaagliederen 3:21-23 NBV21

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!