In mei vindt de eerste IndieWebCamp in Nederland plaats en wel in Utrecht. Maar wat ís een IndieWebCamp? Ik heb wat zaken op een rij gezet: diggingthedigital.com/wat-is-i

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!