Follow

In opdracht van het consortium wordt @nl_algoreg ontwikkeld, het publieke register voor algoritmes, met daarin een overzicht van de algoritmische toepassingen die we in de praktijk inzetten. clarity.codefor.nl/cbase/algor

· · codefornl · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!