Follow

Erg stil of rustige server? 

Het lijkt hier nog wel erg stil. Heb ik nog niet goed genoeg gesnuffeld, of is dit nu nog een hele rustige server? Mocht je wat leuke accounts weten die over Linux, Radiozendamateurs, Radio & Tv maken, De IT, Carnaval of Sinterklaas gaat, stuur dan s.v.p. even een berichtje met de naam en server waarop ik dat / die account(s) kan vinden.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!