Follow

Landelijke demonstratie tegen
Op 9 september 2019 is er een Landelijke Demonstratie STOP 5G in Den Haag. Met als doel de uitrol van 5G te stoppen omdat dit de straling van 5G ernstige gezondheidsschade zal veroorzaken. Staatssecretaris Mona Keijzer beweert dat 5G veilig is, maar volgens de Gezondheidsraad is 5G niet getest op risico’s voor de gezondheid.
Waarom demonstreren?
De organisatoren zijn zeer bezorgd o
dlmplus.nl/2019/08/14/landelij

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!