Follow

Pensioengerechtigden weigeren nog langer uitgeknepen te worden
Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) spannen begin september een bodemprocedure tegen de Staat aan. De drie vinden dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met een Europese richtlijn. Hierdoor dreigt een pensioenkorting voor ach
dlmplus.nl/2019/08/17/pensioen

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!