Follow

Het onwaarschijnlijke verhaal van de Nederlandse pensioenroof
Dit is het onwaarschijnlijke maar ware verhaal van een volk dat zich laat beroven door zijn bestuurders. Het gaat over diefstal zonder dat de rovers bestraft worden. Miljoenen mensen worden stap voor stap uitgekleed en ontdaan van een deel van hun pensioen zonder dat iemand zich hiertegen serieus verzet. Het is de grootst
dlmplus.nl/2019/08/28/het-onwa

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!