Follow

demonstratie van eensgezindheid
Wanneer maandagavond de eerste boeren per trekker vanuit het oosten van het land naar Den Haag vertrekken is de teneur gezet. De Haagse Burgemeester Krikke heeft hiervoor nog in alle flinkheid aangegeven dat slechts 75 tractoren op het Malieveld zouden worden toegelaten. De trekkers kunnen onderweg met korting tanken bij allerlei pompstat
dlmplus.nl/2019/10/02/boerenpr
#

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!