@doenietzomoeilijk @Mastodon ja die is al poosje kapot. Sinds Eugen zn Twitter account heeft verwijderd en Twitter geen api toegang wil geven voor deze geven.

@doenietzomoeilijk al JAREN. alleen de laatste maanden een soort van actief tho :)

@eater @aoe2wiki @Mastodon Wat ik een beetje van de bridge begreep was dat die mensen die ik op Twitter volg, ook op Mastodon kon terugvinden, zodat ik ze hier ook effectief kan stalken. Dat Moa.party lijkt meer een doorplaatsding te zijn dat Toots ook doorzet naar Tweets.

Of heb ik dan iets niet goed begrepen?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!