@doenietzomoeilijk @Mastodon ja die is al poosje kapot. Sinds Eugen zn Twitter account heeft verwijderd en Twitter geen api toegang wil geven voor deze geven.

Follow

@aoe2wiki @Mastodon Maar zoiets is dus ook niet meer grootschalig te fixen, lijkt me? Ik hou me er maar zeer zijdelings mee bezig, maar ik had wel begrepen dat die API steeds verder wordt dichtgeknepen. Jeuj voor , I guess.

Is het dan een idee om die vermelding weg te halen? Nu schept het alleen maar verwachtingen...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!