@doenietzomoeilijk Interessant, dank hiervoor! Zelf zit ik nog wel even vast aan Onenote denk ik. Er is nog zoveel kennis te vergaren en er zijn nog zoveel veranderingen te maken in mijn verhouding tot techniek/technologie dat ik deze stap nog maar even uitstel!

@FOSS4Everyone Ik las dat toevallig laatst ook op het Joplin-forum - één van de meest gevraagde functies is het willekeurig kunnen toevoegen van schetsen, dat houdt een hoop mensen nog bij OneNote. Is dat voor jou ook het issue, of heb je andere redenen?

@doenietzomoeilijk Nee, het heeft er meer mee te maken dat ik nog ontzettend veel andere dingen wil doen en dat ik die voorrang hebben. Onenote gebruik ik nu daarbij allemaal op de achtergrond. Maar uiteindelijk wil ik ook van Onenote af!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!