Follow

Zeg, komt het omdat ik hier al een tijdje rondhang, steeds meer mensen volg en dus via-via steeds meer (en dus ook Nederlands) zie langskomen, of wordt de Fediverse stiekem toch door steeds meer mensen ontdekt?

Goeie ontwikkeling, in ieder geval!

@doenietzomoeilijk combinatie van beiden gok ik. En ja, zeker leuke ontwikkeling!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!