Follow

Zo, heeft even geduurd, maar er is een met een uitgebreider antwoord op de vraag die @mvz over had: Hoe start je een applicatie in Docker, en hoe zorg je dat die na een reboot automatisch opnieuw gestart wordt?

doenietzomoeilijk.nl/archief/h

@mvz mooi zo! Volgende stap wordt docker-compose, maar ik had even een weekje vakantie. 😉 Draait je applicatie nou goed?

@doenietzomoeilijk Nog steeds geen tijd gehad om dit uit te proberen, maar ik hou je op de hoogte.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!