Follow

Wat de fuck is dit nu weer, een mail van mijn verzekeraar via "Aangetekende E-mail", wie verzint zoiets? E-mail is niet te certiceren of te garanderen, iedereen die je iets anders vertelt, liegt. Een tracking-pixel in een e-mail is geen garantie dat die pixel ook wordt getoond (in mijn geval bijvoorbeeld niet, dus).

Slangenolie-verkoper in kwestie is RPost, met op de site een copyrightmelding 1999-2017 - dat schept bij mij alvast vertrouwen.

IT-kundigen bij Allianz: u heeft mijn sympathie...

@mrb "unieke en creatieve manier om mail- verzenders geld af te troggelen, gekoppeld aan een gevoel van schijnveiligheid voor de gemiddelde consument".

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!