Follow

Oef, dat gaat pijn doen, morgen:

> Het gebeurt me niet vaak: toegang krijgen tot een database met daarin miljoenen namen, woonadressen, verzekeringsgegevens en burgerservicenummers van bijna elke Nederlander. Kijk maar, dit ben ik zelf.
>
> En dat is maar een bijzaak in mijn volgende onderzoek. Morgen @RTLnieuws.

twitter.com/danielverlaan/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!