@doenietzomoeilijk we zien het wel. Helaas komt het er toch wel van, hopenlijk zijn er genoeg alternatieven voor eindgebruikers, en treft het welwillende admins van kleine bedrijven en bijv. fediverse instance eigenaren niet te veel.

@vancha nou ja, eigenaren in de VS zouden er wel degelijk mee te maken krijgen, maar de rest van de wereld uiteraard niet. In ieder geval niet zolang het voorbeeld niet gevolgd wordt.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!