Follow

Dit is al de >1'e keer dat mijn telefoon echt volledig unresponsive is (behalve dat d emuziek wel vrolijk doorspeelt) als Spotify zijn ding aan het doen is. Ik ben benieuwd of dat aan Spotify ligt, of aan de laatste update van OxygenOS die ik van OnePlus heb gehad. Ik kan geen van beiden uitsluiten.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!