@doenietzomoeilijk Een tijd geleden wat zaken verplaatst naar Raspberri, maar dan heb je na verloop van tijd last van SD kaartjes die falen. Dus toch maar meer stroom gebruiken en weer een Echte Computer in de lucht houden. Eerder had ik een paar VM's op mijn synology, maar dat blokkeerde dan weer automatisch updaten en rebooten. Wat je beschrijft zou in grote lijnen ook mijn recept zijn.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!