Follow

@PINE64 toevallig mensen in de omgeving die wel een zien zitten en de verzendkosten willen splitten?

@doenietzomoeilijk @PINE64 @hans ja woon ook niet in Leeuwarden maar wil de shipping en inklaringskosten wel delen :) Stuur wel DM.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!