Follow

@Jelv ik zal als ik weer thuis ben (hang nu op een camping rond) eens kijken hoe of wat precies. Vooralsnog lijken we drie gegadigden te hebben

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!