Follow

They don't weight anything if you don't rotate them, I guess.

@doenietzomoeilijk@mastodon.Ik bedoel 475 g / hoofdletter gamma (gezien de Griekse tekst daaronder) Klopt het nog niet, want Grieken korten gram volgens mij af met γρ (gr) ipv Γ (G). Cyrillische г (g) zal het niet zijn omdat eronder Russisch lijkt te ontbreken. Maar dat zou wel beter passen.

Ah, nu snap ik 'm pas. Ik had de "г" niet eens gezien, ik had een "r" gelezen.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!