Komend jaar zou ik bijna 100 euro moeten betalen voor een abonnement op Inoreader. Tijd om eens te shoppen naar een alternatieve #RSS feedreader. Tips zijn welkom! diggingthedigital.com/tijd-voo

Follow

@frankmeeuwsen om niet te absurd veel dingen te hoeven hosten, gebruik ik de News app binnen Nextcloud, aangezien ik dat toch al draai. Niet de meest uitgebreide client, maar ach, het werkt.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!