Zo, woensdagavond, tijd voor een ! Intussen heb ik een paar maanden met de rondgelopen en heb ik genoeg mening gevormd voor een bescheiden .

doenietzomoeilijk.nl/archief/d

Tijd voor een - ik rommelde wat in mijn BIOS, en ontdekte dat ik jarenlang *ettelijke* procenten performance heb laten liggen...

doenietzomoeilijk.nl/archief/p

slash : 100 Days in Obsidian.

Wie @ton volgt, had zijn posts over Obsidian hopelijk al gelezen, en anders mag dat nu subiet wel even.

doenietzomoeilijk.nl/archief/1

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!