Tijd voor een - ik rommelde wat in mijn BIOS, en ontdekte dat ik jarenlang *ettelijke* procenten performance heb laten liggen...

doenietzomoeilijk.nl/archief/p

slash : 100 Days in Obsidian.

Wie @ton volgt, had zijn posts over Obsidian hopelijk al gelezen, en anders mag dat nu subiet wel even.

doenietzomoeilijk.nl/archief/1

Zo, heeft even geduurd, maar er is een met een uitgebreider antwoord op de vraag die @mvz over had: Hoe start je een applicatie in Docker, en hoe zorg je dat die na een reboot automatisch opnieuw gestart wordt?

doenietzomoeilijk.nl/archief/h

Show more
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!