Zo, heeft even geduurd, maar er is een met een uitgebreider antwoord op de vraag die @mvz over had: Hoe start je een applicatie in Docker, en hoe zorg je dat die na een reboot automatisch opnieuw gestart wordt?

doenietzomoeilijk.nl/archief/h

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!