Een klein stukje onderhoud draaide afgelopen weekend uit op een flinke lap downtime - en de uiteindelijke oplossing was stiekem erg eenvoudig.

doenietzomoeilijk.nl/archief/h

-it-yourself

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!