Follow

De Lutkemeerpolder in Amsterdam wordt een bedrijventerrein en de biologische zorgboerderij moet stoppen. En dat terwijl de bouwdeal destijds gepaard ging met corruptie.

Een verhaal met absurde trekjes: de grote tegenspeler van de biologische boeren is een wethouder van GroenLinks, steun komt van Forum voor Democratie en er is een wegens corruptie veroordeelde VVD’er betrokken.

nrc.nl/nieuws/2019/10/03/de-bo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!