Follow

Hoe een kans op duurzame landbouw verdween met een procedureel trucje

Deze week: een ‘verdwenen’ landbouwadvies, valse kritiek op GroenLinks, Van Mierlo's gelijk, en: 'Mijn tweet klopt'.

Ofwel: als politici en media zo diep vastzitten in de eigen rol dat hun denken stilvalt.

nrc.nl/nieuws/2019/10/05/hoe-e

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!