Follow

De magische koolhydraatarme friet van Leon

Leon de Winter: Bijna acht jaar geleden kwam schrijver Leon de Winter op het idee om gezondere frietjes te ontwikkelen. Samen met zijn neef, hartchirurg, ging hij op avontuur. ‘Holy shit, hebben we iets gedaan wat geld waard is?’ Nu liggen ze in de winkel.

nrc.nl/nieuws/2019/10/25/de-ma

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!