Follow

Mark Lynas: ‘We gaan weer vliegen, maar dat is niet het einde van de wereld’

Klimaat De Britse schrijver Mark Lynas keert zich tegen het doemdenken over klimaatverandering. „Ja, misschien gaan we richting een opwarming van 3 of zelfs 4 graden, maar dat is altijd nog beter dan 5.”

nrc.nl/nieuws/2020/12/04/mark-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!