Follow

De snelheid

‘Jongens, stil nu!’, roep ik nerveus tegen de kinderen: ‘We rijden de grens over!’ Diep haal ik adem, de komende twee uur worden slopend. En nee, we rijden op deze vrijdagmiddag - kort voor de Lockdown Light - niet de Duitse Autobahn op, we komen juist Nederland binnen, waar de autosnelweg zich voor mij steeds weer aanvoelt als een overlevingsparcours.

duitslandinstituut.nl/artikel/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!