Follow

Edward Jenner en de ontdekking van zijn vaccinatie

De Engelse plattelandsarts Edward Jenner ontwikkelde eind achttiende eeuw een vaccin tegen het pokken-virus dat in die tijd jaarlijks duizenden doden eiste. Dat we inentingen tegen allerhande ziekten tegenwoordig ‘vaccins’ noemen danken we ook aan de Engelsman.

historiek.net/edward-jenner-va

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!