Follow

"lang stelde hij het zonder ‘echt grote leugen’, van het kaliber ‘de Joden trekken aan alle touwtjes’ (Hitler), [...].

Dat verandert op 4 november: de claim op de verkiezingszege is een big lie, [...]. Zo’n grote leugen dwingt aanhangers tot vergaande aannames, tot wantrouwen jegens journalisten, experts en alle lokale, statelijke en federale instellingen en hun gezagsdragers, van stemmentellers tot hoge rechters. Een samenzwering."

nrc.nl/nieuws/2021/01/13/de-gr

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!