Follow

„Terwijl de kampen op de Griekse eilanden zo snel mogelijk moeten worden ontruimd zien we met verbazing hoe in Nederland ijverig een politiek probleem boekhoudkundig wordt opgelost.”

nrc.nl/nieuws/2021/01/18/belof

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!