Follow

Hevigheid tweede golf in Manaus verbaast wetenschappers

De hevige tweede golf in Manaus roept vragen op over groepsimmuniteit. Ontsnapt een nieuwe virusvariant aan eerder opgewekte afweer?

nrc.nl/nieuws/2021/01/18/hevig

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!