Follow

Hallo mastodonten,

ik zou graag van twitter (@ellen_timmer) af willen. Maar wat ik hier mis: al die overheidsinstellingen die berichten posten; en interessante wetenschappers die proefschriften melden. Zijn die er niet of kijk ik niet goed genoeg?
Want wat mij betreft is het (en ).

Grt, Ellen

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!