@apokalyps Rudolf Steiner heeft meermalen gewaarschuwd voor deze tijd. Hij hoopte dat we als mensheid zouden ontwaken voor het jaar 2000. Als dat niet zou gebeuren, zou het geen fijn ontwaken zijn. youtube.com/watch?v=_KKxTkrrFV

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!