Follow

Goed setje ideeën, vooral voor betere verdeling van de belastingdruk daar moet echt politiek de handen voor op elkaar te krijgen zijn. De onrust over booking.com die nauwelijks belasting betalen maar toch de hand op houden als het slecht gaat last zien dat de geesten er wel rijp voor zijn.
Ook bedrijfsmodellen die alleen maar verdienen aan het schuiven met geld (flowtraders b.v.) mogen van mij hun business model kwijtraken, b.v. transactie belasting.
vpro.nl/programmas/tegenlicht/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!