Follow

Verslagje van een avond rond de Godin Freya in de Tempel van de Godin te Amsterdam, met achtergrond informatie over Freya, songs om Freya te eren en een verslagje van het rituele deel van de avond.
Lees meer op Freya.Godinnen.info

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!