Follow

Artikeltje over de Nederlandse Moedergodin Ammaca / Gamaleda.
We bekijken een aan Haar gewijde steen en kruik, kijken naar Godinnen met een vergelijkbare naam, votiefstenen geschonken door personen vernoemd naar deze Godin en een (on)mogelijk verband met Sint Anna. Lees meer op: Ammaca.Godinnen.info

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!