Artikeltje over de Nederlandse Moedergodin Ammaca / Gamaleda.
We bekijken een aan Haar gewijde steen en kruik, kijken naar Godinnen met een vergelijkbare naam, votiefstenen geschonken door personen vernoemd naar deze Godin en een (on)mogelijk verband met Sint Anna. Lees meer op: Ammaca.Godinnen.info

Verslagje van een avond rond de Godin Freya in de Tempel van de Godin te Amsterdam, met achtergrond informatie over Freya, songs om Freya te eren en een verslagje van het rituele deel van de avond.
Lees meer op Freya.Godinnen.info

Met Heksfest op 29 Febr. en 1 Maart 2020 kan je een lezing bijwonen over de Godin Nehalennia. Meer informatie op: lunadea.nl/heksfest-2020

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!