Follow

Deskundigen verwachtten een sterke toename van het aantal zelfdodingen gedurende de corona beperkingen. Het tegendeel bleek het geval: er waren aanzienlijk minder zelfmoorden gedurende deze periode.
Dezelfde deskundige geven nu hiervoor een verklaring.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!