Follow

Het conceptadvies van de Gezondheidsraad over de gezondheidsrisico’s voor bewoners bij het isoleren met gespoten PURschuim is gepubliceerd.

Dit conceptadvies stelt dat de nadelige gezondheidseffecten door blootstelling bij bewoners onwaarschijnlijk zijn.
De commissie geeft de minister in overweging om certificering verplicht te stellen.

Er stevige kritiek op de werkwijze van Ecemed / Ati Verschoor.
Benieuwd wat Van Bbelzen (Cobouw) hiervan vindt.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!