Follow

Vocabulaire duurzaamheid

Energietransitie
warmtetransitievisie
innovatietafels
cirkelstad
break out sessies
materialenpaspoort
hybride event
verbindingsfestival
digitaal verbindingsfeest
routekaart verduurzaming
duurzaamheidsstappen
waardemaker
verlengde liniaire economie
kenniskaravaan
duurzaamheidsambassadeur
environmental influencer
innovator en renovatieversneller
versnellingshuis
revitalisering
milieugebruiksruimte
etc
etc

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!