"Da's een goede vraag..." is meestal een inleiding tot een slecht antwoord.

Gisteren een prachtige foto gezien uit de serie When Summer Became Winter door Yara Jimmink over ons koloniale verleden. Door het gezicht van de man zie je de pijn in zijn hart.
Lees het artikel van Reggie Baay in De Correspondent.

decorrespondent.nl/11505/neder

Still waiting for the Evergreen batch shipment.
Finally my Touch can be replaced by open source operating system built on . A phone that does not track me or apps that follow me everywhere.
A must have for anybody and everybody who are aware of own and interested in protecting their data and .

Afgelopen week prachtige isolatiewerkzaamheden gezien in de O.L. Vrouw Rozenkrans kerk te Schijndel.

Vandaag gezien: Routekaart CO2-neutraal van Aedes RGS beschrijft 4 scenario's: Maximaal Isoleren binnen schil; Maximaal isoleren + zonnepanelen; NOM en BENG.
Monitoren op energiegebruik en materiaalgebruik.
CO2-emissie wordt bepaald door emissies als gevolg van energiegebruik in de gebouwen en de CO2-emissie van ingrepen die aan gebouwen wordt gedaan. De ingreep en resultaat moeten leiden tot een optimale balans in -reductie.

leercirkel.nl/wp-content/uploa

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!